Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany z uwzględnieniem zagadnień zawartych w Programie Wychowawczo Profilaktycznym szkoły.

 

Cele samorządu:

•    Reprezentowanie ogółu uczniów;

•    Przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły;

•    Promowanie wiedzy na temat praw i obowiązków ucznia i czuwanie nad ich przestrzeganiem;

•    Zwiększenie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielne działania;

•    Tworzenie silnej więzi pomiędzy wszystkimi uczniami;

•    Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole;

•     Promowanie zdrowego stylu życia;

•     Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

Zadania wychowawczo-profilaktyczne:

•     Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią. (Program „Kultura i szacunek tworzą Twój dobry wizerunek” – cykl zajęć Lekcji Wychowawczych na ww. temat).

•      Przestrzeganie podstawowych zasad utrzymania czystości na terenie szkoły i poza nią.

(Konkurs X/2023-V/2024 „Czysta klasa, czysta ławka” promujący zasady higieny i utrzymania czystości).

•     Upowszechnianie czytelnictwa.

•     Akcja przedszkolna i szkolna – „ Dzień bez hałasu” – 25 kwietnia Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Obniżenie poziomu natężenia dźwięków na terenie szkoły oraz podniesienie świadomości uczniów i całego środowiska szkolnego, w zakresie szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.

•    Podtrzymywanie tradycji szkolnych.

Działalność kulturalno-oświatowa:

•    Uatrakcyjnienie uczniom czasu poprzez m.in.: zorganizowanie Dnia Chłopaka, Andrzejek,  Walentynek, Dnia Kobiet,

•    współudział w przygotowaniu apeli, pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkoły. 25 listopad dzień pluszowego misia (akcja dla przedszkolaka),  21 marca dzień skarpetki nie do pary (wspieramy chorych).

Zadaniem opiekuna/ów Samorządu Uczniowskiego jest:

•    Czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego;

•     Pośredniczenie między nauczycielami a uczniami;

•     Doradzanie i wspieranie inicjatyw uczniowskich.

Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:

•     Wzrost aktywizacji, uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzanie znajomości Praw Człowieka, praw Dziecka i Ucznia;

•      Pielęgnowanie tradycji szkolnej oraz ceremoniału;

•     Reprezentowanie interesów uczniów wobec rady Pedagogicznej;

•     Stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej;

•     Wzrost empatii – podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

 

Wrzesień:

•     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 z udziałem pocztu sztandarowego.

•     Zapoznanie uczniów z regulaminem SU.

•     Kampania wyborcza i wybory władz do SU.

•     Opracowanie rocznego planu SU na rok 2023/2024.

•      Zagospodarowanie i i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych.

•     Sprzątanie świata.

•      Zorganizowanie szkolnej akcji Dnia Chłopaka – życzenia.

Październik

•      Wznowienie akcji „szczęśliwy numerek” i umieszczenie go na gazetce SU.

•      Dekoracja jesienna gazetki.

•      Rozpoczęcie konkursu – „Czysta klasa, czysta ławka”.

•      Dekoracja na holu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

•      Ślubowanie klasy pierwszej z udziałem pocztu sztandarowego, życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Listopad

•      Rozpoczęcie Akcji „Kultura i szacunek tworzą Twój dobry wizerunek”.

•      Udział w apelu na 11 listopada, z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę, dzień patrona szkoły.

•      Dekoracja gazetki SU związana z tematyką 11-listopada.

•      Dzień Pluszowego Misia – akcja dla przedszkolaka  25 listopad.

•       Kącik andrzejkowy.

Grudzień

•     Dekoracja gazetki zgodnie z tematyką grudniową.

•      6 grudzień – dzień z widzialnym akcentem Mikołaja w każdym z nas.

•       Dzień bez plecaka.

•      Wysyłanie kartek świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia do emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły oraz zaprzyjaźnionych instytucji .

Styczeń

•      Czytamy przedszkolakom – zimowa bajka.

•      Spotkanie prezydium SU podsumowujące prace w pierwszym półroczu.

Luty

•       Gazetka tematyczna.

•       Organizacja poczty „walentynkowej”.

Marzec

•       8 marzec – życzenia dla kobiet – skrzynka na życzenia.

•       Wiosenna gazetka .

•       Dzień pizzy.

•       Dzień skarpetki nie do pary – 21 marca 2023 – wspieramy Światowy Dzień Zespołu Downa.

Kwiecień

•      Życzenia świąteczne dla Wszystkich pracowników szkoły.

•      Wysyłanie kartek świątecznych dla byłych pracowników szkoły – kultywowanie tradycji.

•       Dzień bez hałasu (25.04.2023 )- zabawy wyciszające na korytarzach podczas przerw.

Maj

•       Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

•       Dzień bez plecaka.

•       Gazetka tematyczna – Dzień Matki 26 Maja.

Czerwiec

•       Wakacyjna oś czasu – informacja dla uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego.

•      Spotkanie prezydium SU podsumowujące prace w drugim półroczu.

•       Wybór kandydatów do Pocztu Sztandarowego szkoły na rok szkolny 2023/2024.

Cały rok szkolny:

•      Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.

•      Spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami.

•      Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samooceny koleżeńskiej.

•      Współpraca z Dyrekcją szkoły oraz nauczycielami.

•      Współpraca z Radą Rodziców.

•      Udział w uroczystościach szkolnych.

 

Plan ulega modyfikacji w wyniku zaistniałej sytuacji kryzysowej.