Program rozwoju szkoły

  PROGRAM ROZWOJU

Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Świnnej Porębie

W LATACH 2023 – 2026

 

I     KSZTAŁCENIE

 

Cel strategiczny: Usprawnienie organizacji  i przebiegu procesu kształcenia

Cele taktyczne

Cele operacyjne

Ewaluacja

A. Unowocześnienie procesu dydaktycznego.

 1. Staranna analiza i dobór programów nauczania.
 2. Wymiana doświadczeń między nauczycielami, ewentualne modyfikacje programów nauczania.
 3. Wprowadzenie do procesu dydaktycznego nowych metod pracy, w tym metod aktywizujących oraz metody projektu.
 4. Organizacja innych niż lekcja form realizacji zajęć dydaktycznych.
 5. Szkolenie nauczycieli  i propagowanie wykorzystywania szkolnych pomocy multimedialnych w procesie dydaktycznym.
 6. Częstsze stosowanie na zajęciach technologii informatycznych i pomocy multimedialnych.
 7. Rozbudowanie i doposażenie bazy pracowni komputerowej (liczba stanowisk), unowocześnienie sprzętu.
 8. Stworzenie dodatkowej pracowni multimedialnej.
 9. Dalsze  doposażenie bazy szkolnej w przedmiotowe pomoce naukowe.
 10. Stworzenie pracowni języków obcych.
 11. Utrzymanie możliwości nauki drugiego języka obcego.
 12. Doskonalenie WSO w celu motywowania i wspierania rozwoju uczniów.
 • nauczyciele rzetelnie analizują i dobierają programy nauczania;
 • wybrane programy są omawiane i modyfikowane w celu jak najefektywniejszego ich wykorzystania z pożytkiem dla ucznia;
 • nauczyciele poznają nowoczesne metody nauczania i wprowadzają je do swojej pracy;
 • nauczanie i uczenie się oparte jest głównie na pracy w grupie, dyskusji, rozwiązywaniu problemów;
 • uczniowie  i nauczyciele podejmują pierwsze próby pracy grupowej metodą projektu;
 • uczniowie umieją obsługiwać komputer i korzystać z programów dydaktycznych oraz internetu;
 • zajęcia odbywają się z zastosowaniem ciekawych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, w tym pomocy multimedialnych;
 • baza dydaktyczna jest stale bogacona i unowocześniana;
 • uczniowie korzystają z pracowni multimedialnej oraz pracowni językowej, gdzie uczą się dwóch języków obcych;
 • nauczyciele analizują i udoskonalają WSO w celu motywowania i wspierania rozwoju uczniów.

B. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 1. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów u progu każdego etapu kształcenia.
 2. Wdrożenie zgodnego z potrzebami i zainteresowaniami uczniów harmonogramu zajęć dodatkowych.
 3. Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów skorelowanych z rodzajem i treścią prowadzonych zajęć dodatkowych oraz z zainteresowaniami uczniów.
 4. Organizowanie zajęć przygotowujących uczniów uzdolnionych do udziału w konkursach zewnętrznych.
 5. Stworzenie dodatkowej oferty edukacyjnej dla uczniów, opracowanej i współfinansowanej przez stowarzyszenie rodziców i nauczycieli.
 6. Nagradzanie uczniów odnoszących sukcesy w konkursach szkolnych i zewnętrznych.
 7. Promowanie sukcesów i dokonań uczniów – gazetki szkolne, wystawy prac, strona internetowa szkoły, gminy, prasa lokalna.
 • uczniowie i rodzice mają wpływ na rodzaj prowadzonych zajęć dodatkowych, zgodnych z ich potrzebami i oczekiwaniami;
 • każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań;
 • uczniowie prezentują swoje osiągnięcia na forum szkoły i środowiska;
 • uczniowie są dobrze przygotowani do udziału w konkursach zewnętrznych;
 • uczniowie mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez stowarzyszenie „Kleks”;
 • szkoła dba o odpowiednie wynagradzanie uczniów odnoszących sukcesy w różnych typach rywalizacji;
 • sukcesy uczniów są nagłaśniane i promowane w szkole oraz w środowisku lokalnym – tym samym promowana jest wartość edukacji;

C. Zorganizowanie różnych form pracy i pomocy dla uczniów przejawiających trudności w nauce.

 

 1. Rozpoznanie problemów i dostosowanie form pomocy stałej i doraźnej – praca zespołów d.s. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Organizowanie  systematycznych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
 3. Organizowanie doraźnych zajęć  wyrównujących braki spowodowane, np. dłuższą nieobecnością.
 4. Indywidualizacja wymagań.
 5. Zapewnienie opieki pedagoga, psychologa.
 6. Stworzenie i odpowiednie wyposażenie gabinetu do pracy terapeutycznej.
 7. Pozyskanie logopedy do pracy z dziećmi w szkole.
 • w miarę posiadanych w szkole możliwości – każdy uczeń mający trudności w nauce ma możliwość uczestnictwa w zajęciach pomocniczych i odniesienia sukcesu dostosowanego do jego indywidualnych możliwości;
 • nauczyciele indywidualizują pracę oraz system wymagań – w stosunku do dzieci mających trudności w nauce;
 •  w szkole działa gabinet do pracy terapeutycznej;
 • dzieci mogą w szkole korzystać z pomocy logopedy;

D. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do dzieci w wieku 2,5 do 6 lat

 1. Prowadzenie oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat; utrzymanie oddziału dla dzieci najmłodszych.
 2. Stworzenie warunków do realizacji prawa dzieci 5-letnich do rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Stworzenie w oddziałach przedszkolnych ciekawej oferty zajęć dodatkowych ( w tym zajęć realizowanych nieodpłatnie, w ramach projektów unijnych)wpływających korzystnie na rozwój dzieci.
 4. Promocja pracy i osiągnięć w oddziałach przedszkolnych w środowisku lokalnym.
 5. Nawiązanie i utrzymanie współpracy z przedszkolami miejskimi.
 6. Utrzymanie aktywności rodziców w zakresie współpracy z nauczycielami w organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych oraz zajęć i dni  otwartych.
 • dzieci w wieku 2,5 do 6 lat są objęte wychowaniem przedszkolnym;
 • w szkole realizuje się prawo dzieci 5-letnich do rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • najmłodsze dzieci korzystają z ciekawej oferty zajęć dodatkowych;
 • oddziały przedszkolne promują swoją pracę i osiągnięcia w środowisku lokalnym;
 • oddziały przedszkolne współpracują z przedszkolami miejskimi;
 • rodzice aktywnie wspomagają nauczycieli w organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych oraz zajęć i dni  otwartych;

Cel strategiczny: Utrzymanie poziomu efektów kształcenia

A. Utrwalenie wyników klas szóstych w zewnętrznym sprawdzianie po szkole podstawowej na poziomie co najmniej 6 staninu.

 

 1. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej umiejętności uczniów, w tym diagnozy uczniów klas III.
 2. Dokładna analiza wyników sprawdzianu próbnego, sformułowanie wniosków do pracy i ich realizacja.
 3. Prowadzenie zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów klasy szóstej do pisania sprawdzianu.
 4. Wprowadzenie testu jako częstszej formy sprawdzania kompetencji.
 5.  Diagnoza umiejętności i wiedzy uczniów klas I – V z różnych przedmiotów, analiza ich wyników, formułowanie i realizacja wniosków do dalszej pracy.
 • uczniowie systematycznie podnoszą zakres swoich kompetencji;
 • nauczyciele wnikliwie analizują wyniki sprawdzianu próbnego i właściwego, a wnioski są wdrażane do pracy i służą poprawie jakości uzyskiwanych na sprawdzianie wyników;
 • uczniowie klas szóstych osiągają na sprawdzianie wyniki na poziomie co najmniej 6 staninu;
 • nauczyciele częściej stosują formę testu jako sposób sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów;
 • nauczyciele wnikliwie analizują wyniki diagnozy umiejętności i wiedzy uczniów klas I – V , a wnioski są wdrażane do pracy i służą poprawie jakości uzyskiwanych przez nich wyników;

B.  Utrzymanie wysokich wyników uczniów w zewnętrznych konkursach  na najwyższych szczeblach.

 

 1. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do udziału w konkursach zewnętrznych.
 2. Dbałość o nagradzanie uczniów za osiągnięcia w konkursach zewnętrznych wnioskowanie o nagrodę wójta.
 3. Prowadzenie przedmiotowych kół zainteresowań ukierunkowanych na przygotowanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach.
 • uczniowie znają cele i zasady konkursów, są do nich rzetelnie przygotowani;
 • uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach, gdyż satysfakcjonuje ich system nagradzania za osiągnięcia;

C. Utrzymanie wyników promocji na dotychczasowym poziomie

 1. Nadzór nad wynikami promocji uczniów, wspomaganie ich w osiągnięciu promocji do klasy programowo wyższej lub ukończeniu szkoły.
 • wszyscy (lub prawie wszyscy, nie mniej niż 98%) uczniowie uzyskują promocję do klasy programowo wyższej lub kończą szkołę;

 

 

II  WYCHOWANIE I OPIEKA

 

Cel strategiczny: Podniesienie efektywności szkolnego systemu wychowania i opieki

A. Utworzenie szkolnego systemu bezpieczeństwa i opieki.

 1. Zorganizowanie dla personelu oraz uczniów kursu na temat pierwszej pomocy.
 2. Współpraca ze Strażą Pożarną  oraz  z Komendą Policji.
 3. Organizowanie spotkań i prelekcji dla dzieci i rodziców na tematy związane z bezpieczeństwem w domu i poza nim.
 4. Przygotowanie i przeprowadzanie przy udziale Policji egzaminu na kartę rowerową oraz sezonowych przeglądów stanu technicznego rowerów.
 5. Opracowanie harmonogramu dyżurów na przerwach oraz podczas posiłków i dokładne ich wypełnianie.
 6. Monitorowanie stanu technicznego budynków i urządzeń.
 7. Opracowanie higienicznego planu pracy dla nauczycieli i uczniów, dostosowanie do wymogów BHP.
 8. Dbałość o bezpieczeństwo i właściwą opiekę podczas wycieczek szkolnych, wyjazdów na basen, na zieloną szkołę.
 9. Doposażenie w pomoce i sprzęt komputerowy świetlicy szkolnej; uatrakcyjnienie oferty zajęć świetlicowych.
 • personel i uczniowie znają zasady udzielania pierwszej pomocy w zakresie dostosowanym do ich wieku;
 • szkoła organizuje spotkania ze strażakami, policjantem, egzaminuje na kartę rowerową;
 • uczniowie znają podstawowe zasady bezpiecznego zachowania;
 • sprzęt szkolny i budynek jest sprawny technicznie;
 • w szkole funkcjonuje higieniczny plan zajęć;
 • uczniowie są otoczeni opieką podczas wyjazdów szkolnych;
 • świetlica szkolna jest dobrze wyposażona w pomoce;
 • uczniowie korzystają na zajęciach świetlicowych z ciekawej oferty zajęć.

B. Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym.

 1. Przygotowywanie imprez dla środowiska we współpracy z organizacjami wiejskimi i lokalnymi władzami.
 2. Utrzymywanie kontaktów z mediami.
 3. Obchody Dni Patrona Szkoły.
 4. Zacieśnienie współpracy z rodzicami przy organizacji imprez szkolnych dla dzieci.
 5. Nawiązanie współpracy z zakładami przemysłowymi – pozyskanie sponsorów dla szkoły.
 6. Współpraca ze stowarzyszeniem „Kleks” oraz klubem UKS „Zalew” w działaniach na rzecz uczniów i  szkoły.
 7. Nawiązanie współpracy z zagranicznymi gminami, z którymi przyjaźni się  gmina Mucharz – organizacja wakacyjnej wymiany młodzieży ( w ramach działalności stowarzyszenia).
 • informacje o  pracy szkoły są widoczne w środowisku;
 • rodzice i uczniowie wystawiają pracy szkoły dobra opinię;
 • szkoła nawiązuje kontakty z innymi szkołami noszącymi to samo imię;
 • stowarzyszenie  oraz klub wspierają szkołę w organizacji zajęć dla uczniów, warsztatów, organizacji ich czasu wolnego, wymiany międzynarodowej z rówieśnikami z gmin zagranicznych, z którymi współpracuje gmina Mucharz;

C. Dbałość o właściwy rozwój fizyczny uczniów.

 1. Organizowanie pozalekcyjnych form czynnego wypoczynku, w tym wyjazdów na zielone szkoły.
 2. Organizacja szkolnych turniejów sportowych.
 3. Kontynuacja udziału w programach „Mleko z klasą” oraz „Owoce w szkole”.
 4. Zabieganie o nieodpłatne obiady dla dzieci z rodzin najuboższych lub  niewydolnych wychowawczo.

 • uczniowie prezentują swoją formę sportową w konkursach szkolnych;
 • wszystkie dzieci w szkole korzystają z mleka lub napojów mlecznych do drugiego śniadania;
 • dzieci uprawnione korzystają z porcji warzyw i owoców;

D. Kształtowanie  prawidłowych  postaw społecznych, dbałość o właściwy rozwój duchowy

 1. Opracowanie, wspólnie z rodzicami , i realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego.
 2. Realizacja zadań o charakterze profilaktycznym i ekologicznym, np. tydzień ekologiczny, zbiórka surowców wtórnych, prelekcje, spotkania, udział w konkursach o tej tematyce.
 3. Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych – udział w różnych akcjach charytatywnych (WOŚP, Szlachetna Paczka,  Góra Grosza, Drzewko Nadziei).
 4. Nauka przestrzegania norm społecznych.
 5. Działalność organizacji szkolnych, rozwijanie samorządności i samodzielności uczniów.
 6. Reaktywacja i rozwój działalności organizacji zuchowej i harcerskiej.
 7. Diagnoza problemów uczniów, formułowanie wniosków do pracy oraz zadań i ich realizacja.
 • rodzice mają decydujący wpływ na treści i zadania zapisane w programach wychowawczym i profilaktycznym;
 • uczniowie realizują s w szkole liczne zadania o tematyce ekologicznej, uczestniczą w zajęciach i spotkaniach profilaktycznych;
 • uczniowie rozumieją potrzebę wspierania osób potrzebujących pomocy;
 • uczniowie uczą się przestrzegać norm społecznych, zasad kultury osobistej;
 • uczniowie rozwijają swoje umiejętności społeczne działając w organizacjach szkolnych;
 • szkoła, w ramach pracy zespołów dyd. – wych.,  obserwuje, bada i wspiera proces kształtowania się właściwych postaw moralnych i społecznych uczniów;

E. Zapobieganie agresji i konfliktom rówieśniczym, rozwiązywanie problemów rodzinnych.

 1. Organizacja pracy pedagoga szkolnego, współpraca z wychowawcami klas.
 2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wadowicach, organizacja szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, rodziców i uczniów.
 3. Współpraca z psychologiem – organizacja zajęć dla uczniów, konsultacji dla rodziców i  nauczycieli.
 4. Współpraca z kuratorem sądowym, policją w sprawie zapobiegania oraz rozwiązywania problemów rodzinnych i rówieśniczych.
 5. Wspieranie dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej – współpraca z PCPR oraz GOPS w Mucharzu.
 •  pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami oraz prowadzi zajęcia z uczniami; wspomaga rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji;
 • szkoła aktywnie współpracuje z psychologiem, kuratorem, policją, poradnia w celu wspólnego rozwiązywania problemów wychowanków;
 • szkoła organizuje pomoc dla  dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej;

 

III  ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

Cel strategiczny: Usprawnienie organizacji pracy szkoły

 

A.Systematyczne doskonalenie umiejętności zarządzania.

     1.  Udział dyrektora w kursach i  warsztatach.

 1. Delegowanie niektórych uprawnień na innych pracowników szkoły.
 1. Demokratyczny sposób zarządzania.
 2. Nadzór nad  pracą zespołów dydaktyczno – wychowawczych (oddziały przedszkolne, kl. I-III, kl. IV-VI).
 3. Nadzór nad  pracą zespołów d. s. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • dyrektor podnosi swoje umiejętności kierowania szkołą;
 • dyrektor podejmując ważne decyzje zasięgając opinii  grona pedagogicznego;
 • nauczyciele czują się współodpowiedzialni za organizację pracy szkoły;

B. Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy klientami szkoły.

 1. Ustalenie zasad współpracy organów szkoły: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.
 2. Wypracowanie systemu przekazu informacji wewnątrz placówki oraz pomiędzy klientami szkoły.
 • wspólne działania usprawniają i podnoszą jakość pracy szkoły;
 • przepływ informacji (pionowy i poziomy) jest szybki i rzetelny;

C. Usprawnienie procesu zarządzania personelem.

 1. Opracowanie planu  nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
 2. Przestrzeganie zasad oceny pracy nauczycieli. Uaktualnianie tych zasad na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przestrzeganie zasad przyznawania nagród, dodatków oraz występowania z wnioskiem o nagrody organów zewnętrznych.
 4. Motywowanie i wspieranie nauczycieli w procesie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.
 5. Motywowanie nauczycieli do współpracy nad organizacją i doskonaleniem procesów edukacyjnych  realizowanych w szkole.
 6. Motywowanie nauczycieli do ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych oraz do zdobywania nowych kwalifikacji – zgodnie z potrzebami szkoły.
 • uwagi i zalecenia pohospitacyjne oraz pokontrolne są rzetelnie realizowane;
 • nauczyciele znają kryteria oceny ich pracy, są oceniani na bieżąco i rzetelnie;
 • nauczyciele są wspierani i motywowani do ciągłego rozwoju zawodowego;

D. Prawidłowe zarządzanie majątkiem szkoły oraz gospodarowanie budżetem.

 1. Realizacja planu wydatków finansowych zgodnie z jego zapisami.
 2. Pozyskiwanie środków do budżetu szkoły z wynajmu pomieszczeń szkolnych.
 3. Pozyskiwanie środków unijnych na realizację projektów szkolnych – występowanie z wnioskami.
 4. Współpraca stowarzyszenia „Kleks” i szkoły  w celu wypracowania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań na rzecz rozwoju uczniów i szkoły.

 • plan finansowy jest realizowany prawidłowo;
 • szkoła wypracowuje dodatkowe środki finansowe pochodzące  z wynajmu pomieszczeń szkolnych;
 • szkoła występuje z wnioskami o dofinansowanie projektów szkolnych funduszy unijnych;
 • stowarzyszenie rodziców i nauczycieli wspomaga szkołę w realizacji zadań na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów.

E. Promocja szkoły

 1. Rozbudowa, prowadzenie i aktualizacja szkolnej strony internetowej.
 2. Zamieszczanie ważnych informacji na stronie gminy Mucharz.
 3. Współpraca z mediami – zamieszczania informacji o sukcesach szkoły, realizowanych projektach unijnych.
 4. Zaprojektowanie i rozpowszechnienie wizytówki szkoły – mini folderu z najważniejszymi informacjami o szkole.
 5. Prowadzenie promocji wewnętrznej – prezentowanie prac uczniów, osiągnięć.
 6.  Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami lokalnymi – wspólna organizacja imprez środowiskowych, spotkań, przedstawień, wyjazdów.
 7. Organizacja Dni Otwartych Szkoły.
 8. Stworzenie i prowadzenie gazetki szkolnej promującej działalność i sukcesy szkoły.
 9. Podjęcie próby utworzenia przy szkole „Klubu Absolwenta”.
 • szkoła posiada stale aktualizowaną stronę internetową;
 • szkoła zamieszcza informacje o swojej działalności i sukcesach na stronie gminy i w  prasie lokalnej;
 • szkoła posiada wizytówkę;
 • w szkole działa gazetka szkolna promująca szkołę;
 • szkoła współpracuje z licznymi organizacjami i stowarzyszeniami lokalnymi;
 •  w szkole organizuje się dni otwarte;
 • przy szkole działa „klub Absolwenta” wspierający działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły, pomagający promować wartość nauki.

 

 

 

Koncepcja pracy szkoły zawiera zadania spójne z zapisami :

 • Statutu szkoły
 • Programu profilaktyczno – wychowawczego
 • Planów pracy zespołów dydaktyczno – wychowawczych
 • Panów pracy organizacji szkolnych
 • Planu nadzoru pedagogicznego
 • Planów pracy Rady Rodziców
 • Planów pracy wychowawców klas

 

Odpowiedzialny za realizację zadań jest dyrektor szkoły, który powierza zadania wycinkowe wybranym osobom.

Termin realizacji założeń programu wynosi 3 lata.

Ewaluacja programu nastąpi w grudniu 2025r.

Z koncepcją pracy szkoły zapoznano Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.