Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte

w Świnnej Porębie

MISJA SZKOŁY

 

„W wychowaniu chodzi właściwie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem- o to, ażeby bardziej był…”

Jan Paweł II

 

Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie istnieje po to, by poprzez prowadzony na wysokim poziomie proces dydaktyczny i wychowawczy dać szansę wiejskiemu dziecku na równy start edukacyjny i życiowy z jego rówieśnikiem ze szkoły miejskiej.

Angażując w proces uczniów, nauczycieli, rodziców szkołą dąży do maksymalnego i wszechstronnego rozwoju ucznia, integracji domu rodzinnego ze szkołą oraz do przygotowania dzieci pod każdym względem do życia w społeczeństwie oraz budowania pozytywnych i trwałych relacji międzyludzkich. Realizacja tych zamierzeń przebiega w przyjaznej dziecku, życzliwej i bezpiecznej atmosferze opartej na wzajemnym szacunku, pomocy, tolerancji i partnerstwie.

 

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszej szkoły posiada umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnej nauki oraz przyjmowania za nią odpowiedzialności. Potrafi korzystać z różnych źródeł i metod zdobywania wiedzy, by twórczo rozwiązywać problemy. Jest kreatywny, samodzielny, odpowiedzialny, odporny na kłopoty, umie reagować na zmiany zachodzące w otaczającej go rzeczywistości. Potrafi współpracować w grupie, jest komunikatywny, umiejętnie podejmuje decyzje.

Posiada pozytywny system wartości. Jest uczciwy, tolerancyjny,  otwarty na potrzeby innych. Dba o harmonijny rozwój duchowy i fizyczny, jest asertywny. Cechuje go wysoki poziom kultury osobistej.  Godnie reprezentuje  rodzinę, szkołę, ojczyznę. Jest Europejczykiem zachowującym polskie korzenie i tradycje.

 

 

WIZJA SZKOŁY

Chcemy być szkołą, w której każdy uczeń ma szansę rozwoju indywidualnych umiejętności i postaw w  różnych aspektach: intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym i społecznym. Wychowywany jest w poszanowaniu uniwersalnych wartości, takich jak miłość, dobro, prawda, uczciwość, tolerancja i szacunek.

Nauczyciel są partnerami w procesie dydaktycznym, a zadaniem ucznia jest poszukiwanie i odkrywanie. Wychowawcy i rodzice wspólnie dbają o zapewnienie warunków rozwoju przebiegającego w atmosferze szacunku i wzajemnej życzliwości. Głos wszystkich: uczniów, rodziców i nauczycieli jest równie ważny w procesie podnoszenia jakości  pracy szkoły, motywując nieustanny rozwój placówki.

 

 

KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI NA LATA 2018 – 2025

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie oparta została na analizie i ocenie wszystkich obszarów jej działalności z wykorzystaniem metody SWOT.

Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym.

Placówka mieści się w nowym, nowoczesnym budynku, posiada doskonałą bazę lokalową  i dobrze zagospodarowany teren przyszkolny. Jest nieźle wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.  Posiada dobrze wykształconą i przygotowaną kadrę pedagogiczną.

Oferta edukacyjna skierowana do uczniów pozwala nie tylko na sprawną realizację podstawy programowej, ale także na wszechstronny rozwój ich zainteresowań i talentów.  Procesy edukacyjne są organizowane i realizowane prawidłowo. W szkole utrzymują się dobre wyniki uczniów na sprawdzianie po szkole podstawowej oraz w konkursach zewnętrznych.

Szkoła otacza opieką i wsparciem uczniów potrzebujących pomocy oraz szczególnie zdolnych. Wielostronną pomoc i wsparcie zapewnia się także rodzicom uczniów.  Działalność wychowawcza szkoły eliminuje poważne problemy wychowawcze oraz zapewnia wieloaspektowy rozwój społeczny uczniów.

Szkoła pozyskuje środki unijne na realizację zajęć dla uczniów oraz na poszerzenie oferty edukacyjnej. Dobrze układa się współpraca szkoły z rodzicami.

Głównym założeniem strategicznym na lata 2018 –  2025 jest utrzymanie poziomu dobrych stron działalności szkoły: efektów procesu edukacji, wielu aspektów działalności wychowawczo – opiekuńczej oraz procesu zarządzania placówką, zwłaszcza w dziedzinie promocji szkoły w środowisku. Kilka  obszarów działalności szkoły należy usprawnić, poprawić efektywność prowadzonych działań.

Zaplanowane działania przedstawia program rozwoju szkoły na lata 2018– 2025.